> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

След решение от 9-и септември, БФС заличава ЦСКА от редиците си


След решение от 9-и септември, БФС заличава ЦСКА от редиците си

23 0

ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи на незабавно изпълнение.

Решение от 9.9.2016
ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.
ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****. ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц…“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.